ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ε ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Ε.Ε.Λ. ΞΑΝΘΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη  σχεδιασμού Θερμοκηπιακής Μονάδας Ηλιοθερμικής Ξήρανσηςιλύος της ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ”

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή – επέκταση δικτύου ύδρευσης σε τμήμα του οικισμού Κιμμερίων για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η κατασκευή του δικ ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ( ΦΑΣΗ ΙΙ)”

Το παρόν έργο αφορά στην αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε σημεία των οδών της πόλης Ξάνθης τα οποία προέρχονται από εκσκαφές οδοστρωμάτων γ ...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια « υποχλωριώδους ...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια « υποχλωριώδους ...