Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΞΑΝΘΗΣ».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 5.698.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 5.745.520,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% επί της Υπηρεσίας Κανονικής Λειτουργίας και Συντήρησης της Μονάδας Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Ξάνθης για τρία (3) έτη σύμφωνα με την περ. ιε της παρ.1 του Άρθρου 106 του Ν.4964/2022).

Κατεβάστε το υλικό εδώ, εδώ κι εδώ.