ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξάνθη, 01-11-2022

Ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης, ως εταίροι και βασικοί συντελεστές του έργου «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» – “Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency” με ακρωνύμιο WRESTLE διοργανώνουν την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11 π.μ. στο Δημαρχείο Ξάνθης την τοπική ενημερωτική εκδήλωση του έργου με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των ενδιαφερόμενων φορέων για τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και για τη διάχυση των επιτευγμάτων του.

Το έργο WRESTLE έχει ως βασικό στόχο τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας για την παρακολούθηση και τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V A Ελλάδα Βουλγαρία 2014 2020.

Σε ότι αφορά την περίπτωση της Ξάνθης, το Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο διαχείριση των υδάτων περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες όπως:

1.         Χαρτογράφηση-ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

2.         Διαχείριση του συστήματος ύδρευσης του δήμου – Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης

3.         Πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης συστήματος ύδρευσης

4.         Εκπαίδευση προσωπικού

5.         Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Υδάτων

6.         Σχέδιο διαχείρισης ζήτησης και κοστολόγησης για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης

Βασικός στόχος του συστήματος παρακολούθησης των υδάτων που εγκαθίσταται είναι η ελαχιστοποίηση της κακής χρήσης και της σπατάλης υδάτινων πόρων ή διαρροών και η πρόληψη απρόβλεπτων αστοχιών του υφιστάμενου συστήματος που οδηγούν σε τεράστια απόβλητα σε ετήσια βάση.

Για περισσότερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του έργου στον ακόλουθο σύνδεσμο https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/el/.

Βρείτε εδώ την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.