Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996, ύστερα από την 217/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, έναν (1) Ιατρό Εργασίας ο οποίος ,σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

1. Είναι Ιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέρειας της Ξάνθης

2. Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή πιστοποιείται

από τον Ιατρικό Σύλλογο

3. Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα

απαλλαγεί από αυτές.

Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις

του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009, είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση καθηκόντων αυτών συνεχώς επί

επτά (7) τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009, εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να

κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης

ειδικότητας.

Οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά

πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/10.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του

Ν. 3850/2010.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών

προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα

ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο συντελεστής

του άρθρου ΓΕΝ 3.

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο

εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση

πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση

ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι

μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που αναμορφώθηκε σε 87,79 και περιλήφθηκε στον

υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. Για το τρέχον έτος είναι ακόμα σε

ισχύ ο συντελεστής (τκ) του 2022 ο οποίος έχει τιμή (τκ) = 1,26 (βάσει της Εγκυκλίου του ΥΠΥΜΕ /

Αρ. Πρωτ. 104190/6-4-2022

Με εφαρμογή των ανωτέρω διαμορφώνονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ =300*1,26=378,00€/Α.Η

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του γραφείου προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. το πλήθος των

εργαζομένων για το έτος 2022 έχει υπολογισθεί σε 100 εργαζόμενους (86 τακτικοί, 14 έκτακτοι ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) από το σύνολο των

εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Το διοικητικό προσωπικό του Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. σύμφωνα με τα παραπάνω

ανήκει στην κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4 , το εργατοτεχνικό προσωπικό

της ανήκει στην κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,6 και το προσωπικό που

εργάζεται στην εγκατάσταση του Βιολογικού καθαρισμού με συντελεστή 0,8. Ο απαιτούμενος

ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας στην Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 21 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) είναι 55,80 ώρες και αναλύεται ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος

ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως , ήτοι 75/8ώρες/ημέρα

=9,38 Α.Η.(αρθ.21 παρ.2 του Ν.3850/2010), ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής

υπηρεσιών ιατρού εργασίας διαμορφώνεται ως εξής

Η δαπάνη προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού

εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. οικονομικού έτους 2023 (Κ.Α. 61.00.05.0000 και 54.00.61.0023) σύμφωνα με

την απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμ. πρωτ. 6447/13-12-2022 και την απόφαση

ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 66/5-1-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους,

α) το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 : Δεν υπάρχει εις βάρος μου «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και αφορά ιδίως :1α)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,1β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

3. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό επιμελητήριο

β) το σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς (έντυπο της υπηρεσίας) και

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην όποια θα δηλώνει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος στον ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Προσφορές δύναται να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΞ, μέχρι και την 16/01/2023 ,

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ.μ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΞ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 328 στον υποψήφιο/α που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν μαζί με την προσφορά:

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχο και αναγνωρισμένο της αλλοδαπής

-Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

-Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου

-Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο

-Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά

-Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις οποίες ο υποψήφιος/α ασκεί καθήκοντα Ιατρού

Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010 (άρθ. 9 παρ. 4) &

στο Ν. 3996/2011 (άρθ. 29 παρ. 3)

-Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 3850/2010 (άρθ. 16 παρ. 2)

-Βιογραφικό Σημείωμα

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

-Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης (για άνδρες)

-ΦΕΚ σύστασης (σε περίπτωση εταιρείας)

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και στην περίπτωση που αυτά προέρχονται από την αλλοδαπή απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τ.Ε.Ε. και στον Ιατρικό Σύλλογο. Τα τεύχη της μελέτης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό της πρόσκλησης εδώ.