Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης έχοντας υπόψη του:

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

β) Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και οι τροποποιήσεις του όπως ισχύουν,

γ) Το υπ. αρ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»,

δ) την υπ΄ αριθ. 001/2023 απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης

ε) το με αρ. πρωτ. 317/2023 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη

στ) την υπ΄ αριθ. 001/2023 βεβαίωση του Π.Ο.Υ.

ζ) Την υπ. αρ. 222/16-12-2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ

η) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα , ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες .

-Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. , από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές .

-Ο τόπος διενέργειας του έλεγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (4ης Οκτωβρίου Τέρμα , 67132 , Ξάνθη ).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου ,θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2022 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο .

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Λογιστών πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου .

β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , Δεν υπάρχει εις βάρος μου «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και αφορά ιδίως :

1α)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,1β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Φορολογική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

ε) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για της Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

στ) Οικονομική προσφορά

ζ) Πιστοποιητικά ελέγχου από είκοσι (20) Δ.Ε.Υ.Α. αντίστοιχου μεγέθους στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης σύμφωνα με τον Ισολογισμό του έτους 2021 ανήλθε σε 5.913.061,35€ ενώ το σύνολο του ενεργητικού 32.591.593,93€.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας . Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4ης Οκτωβρίου

Tέρμα , 67132 , Ξάνθη , έως και την 31η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.30. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από το ΔΣ της ΔΕΥΑΞ ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια υπηρεσία.

Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

-Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2022 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου .

-Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και του Δήμου Ξάνθης και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : info@soel.gr .

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 11.220,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 61.90.01.0000 και 54.00.61.0023.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. θα απασχοληθούν δυο (2) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Χρόνος απασχόλησης : 110 ώρες

Ωρομίσθια αμοιβή/Ορκωτού-Λογιστή: 51,00€

Προεκτιμόμενη αμοιβή: 51x2x110=11.220,00€

ΦΠΑ 24%: 2.692,80€

Συνολικό κόστος: 13.912,80€

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

Καμαρίδης Ιπποκράτης

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.