1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» για την εκπόνηση μελέτης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ» με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται σε 193.202.76 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 84.847,05€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2. 20.245,50€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 20- ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

3. 20.245,50€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Και 18.800,71€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

4. 49.064,00 για Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών παραμέτρων και Εργαστηριακές Αναλύσεις Ραδιενεργών Ουσιών

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα : www.deyaxanthis.gr.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/01/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα . 10:00 π.μ. .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/02/2021 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα . 10:00π.μ.

5. Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών

1 στην κατηγορία μελέτης 13 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προϋπολογισμού 84.847,05€

2 στην κατηγορία μελέτης 20 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, προϋπολογισμού 20.245,50€

3 στην κατηγορία μελέτης 27 – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ προϋπολογισμού 20.245,50€

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 3.864,00

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν για δεκατρείς (13) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής..

8. Η μελέτη έχει ενταχθεί «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ως υποέργο υπ’αριθμ.1. της Πράξης με τίτλο: « ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.ΞΑΝΘΗΣ » και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον «Άξονα Προτεραιότητας: «2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110067)- και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους έως 15%.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης.

ΞΑΝΘΗ , 16 / 11 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, τη διακήρυξη της δημοπρασίας, τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά αρχεία εδώ.