Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2021», προϋπολογισμού 59.998,65 ευρώ (πλέον  του Φ.Π.Α. 24%).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την     01/12/2020 Τρίτη και ώρα 10,30’ μέχρι 11,00’ στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην 4ης Οκτωβρίου τέρμα .

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με  την εμπορία  συναφών ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της προμήθειας μέχρι 26/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00’  από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Τέρμα 4ης Οκτωβρίου .

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2541100350 και 2541100347.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας εδώ