Σύμφωνα με τον Ν.4683/2020 άρθρο 1 και σύμφωνα με τον Ν.4753/2020 άρθρο εξηκοστό, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοιού ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς που προτίθενται να υποβάλουν προσφορά για τον διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 4718/19-11-2020 “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2021” παρατείνεται η διενέργειά του για τις 14-12-2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:30 μέχρι 11:00 στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, Τέρμα 4ης Οκτωβρίου. Τα τεύχη του παραπάνω διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνονται μέχρι 11-12-2020 ώρα 14:00 και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία στο 2541100347.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΑΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή παράτασης εδώ.