ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη  σχεδιασμού Θερμοκηπιακής Μονάδας Ηλιοθερμικής Ξήρανσηςιλύος της Ε.Ε.Λ. Ξάνθης», Προϋπολογισμού: 29.984,97€ (πλέον ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι στον Κ.Α 61.00.05.0003 και 54.00.61.0023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν.4782/2021.

2. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης του θέματος που συντάχθηκε από τη ΔΕΥΑ Ξάνθης, προϋπολογιζόμενης αξίας 29.984,97€ πλέον του Φ.Π.Α.

3. Το Πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 21REQ009551482/17-11-2021

4. Τη με αρ. πρωτ 5697/8-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α/α 5) AΔΑ:6Θ3ΞΟΡΥ7-ΞΦΝ, το με αρ. πρωτ 5712/8-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη, τη με αρ. πρωτ 5714/8-12-2021 βεβαίωση πολυετούς υποχρέωσης Νο9

5. Τη με αρ. πρωτ. 168/2021 Απόφαση (AΔΑ:ΨΜ8ΔΟΡΥ7-ΧΚΟ) του ΔΣ ΔΕΥΑ Ξάνθης με την οποία εγκρίθηκαν το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και η Μελέτη Προεκτίμησης Αμοιβής της ΔΕΥΑ Ξάνθης για τη μελέτη του θέματος και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν.4782/2021.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΟΥ (Κατ. 08,13),ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Κατ. 09),ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (Κατ.18),ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι.Κ.Ε. (Κατ.27)», αφού λάβει υπόψη της τα τεχνικά δεδομένα και τα λοιπά συνταχθέντα τεύχη της ανωτέρω μελέτης, για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεσή της με τίτλο:

«Μελέτη σχεδιασμού Θερμοκηπιακής Μονάδας Ηλιοθερμικής Ξήρανσης ιλύος της Ε.Ε.Λ. Ξάνθης», με τη διαδικασία του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν.4782/2021.

Η πρόσκληση, και τα συνοδευτικά αυτής τεύχη, αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/2021 και ώρα 11:00, είτε στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Ξάνθης (Ταχ. Δ/νση:Τέρμα 4ης Οκτωβρίου, Ξάνθη, Τ.Κ.67133), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:deyax@deyaxanthis.gr, μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, σύμφωνα με την παρ.3 του αρ. 120 του Ν 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΞ ( www.deyaxanthis.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας .

Με την προσφορά της ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:

1. Τα αντίστοιχα Μελετητικά Πτυχία του κάθε μέλους της Ένωσης Οικονομικών Φορέων,σε ισχύ, για κάθε κατηγορία του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (A’ Τάξης και άνω).

2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τα ακόλουθα:

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ii. Φορολογική Ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων).

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)

iv. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν

προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (αρ. 120 του Ν 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει).

Συνημμένα:

1. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης

2. Η Μελέτη Προεκτίμησης Αμοιβής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με την πρόσκληση και τα συνημμένα πατώντας εδώ.