Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996, ύστερα από την 154/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, έναν (1) Ιατρό Εργασίας ο οποίος ,σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

  1. Είναι Ιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέρειας της Ξάνθης
  2. Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο
  3. Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009, είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009, εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

Οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/10.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του Ν. 3850/2010.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το υλικό της πρόσκλησης εδώ.