Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.4412/2016,του Ν.1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996, ύστερα από την 155/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας ο οποίος πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)  ειδικότητας Μηχανολόγος Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- Πολιτικός Μηχανικός.

β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)  τμήματος Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ενεργειακής τεχνικής. 

Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης β’ τουλάχιστον πενταετή.

α) Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζόμενων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία  και ασφάλεια των εργαζόμενων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η  προϋπηρεσία που προβλέπεται μειώνεται ως εξής α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ κατά ένα έτος,

β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης β’ κατά τρία έτη.

Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας μπορούν να παρέχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3850/10.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το υλικό της πρόσκλησης εδώ.