ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185683 του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 504.079,48 Ευρώ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Α1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

– Δαπάνη Εργασιών 354.233,10€

– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 63.761,96€

– Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 62.699,26€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

– απολογιστική δαπάνη ΑΕΚΚ 1.464,70€

– Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού. 4.984,98€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Α2.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

– Δαπάνη Εργασιών 12.120,00€

– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.181,60€

– Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.145,24€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

– Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 488,64€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα (www.deyaxanthis.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω ν ορι ζεται η 27/01/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα .10:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/02/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα .10:00.

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 497.141,16 Ευρώ(με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15% , χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (10.081,58€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 31/03/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ως Πράξη με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5068846 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον «Άξονα Προτεραιότητας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ (Κωδικός Εναρίθμου στο ΠΔΕ 2021ΕΠ03110039) και Κ.Α. Επιχείρησης 15.02.00.0326 και το ποσό της δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους της Επιχείρησης με τη δαπάνη να βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 15.02.00.0327 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ σύμφωνα με την απόφαση Νο6 έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμ. Πρωτ. 5806/13-12-2021(21REQ009730253 ΑΔΑΜ)

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό 15%, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης.

ΞΑΝΘΗ , 20 / 12 / 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος πατώντας εδώ.