ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 2. Την υπ΄ αρ. 002/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας των προμηθειών και υπηρεσιών, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της πρόσκλησης και των σχετικών δαπανών.

Ανακοινώνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για τις προμήθειες και υπηρεσίες των παρακάτω κατηγοριών.

Η προμήθεια των υλικών και των παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την έγκριση της οριστικής παραλαβής.

Οι προϋπολογισμοί αναλυτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια, οι οποίοι θα καλυφτούν από ιδίους πόρους και από διαφόρους ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 22-02-2022 και ώρα 14:30 σφραγισμένη προσφορά, ή ηλεκτρονικά στο email : mpanidou@deyaxanthis.gr ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση 4ης Οκτωβρίου Τέρμα, Ξάνθη (Γραφείο Προμηθειών).

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. στο τηλ. 2541100347(Πανίδου Μαρία) προκειμένου να παραλάβουν τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και τα έντυπα των οικονομικών προσφορών.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, θα δημοσιευτεί σε μια τοπική ημερήσια εφημερίδα και θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ξάνθης.

 • Συνοδευτικά επί ποινή αποκλεισμού, όσοι υποβάλουν προσφορά σε κατηγορία/ες που ο ενδεικτικός/οί προϋπολογισμός/οί είναι ίσος/οι ή μεγαλύτερος/οι του ποσού των 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν και τα έξης δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι :

Δεν υπάρχει εις βάρος μου «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η  υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και αφορά ιδίως :

1α)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,1β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Φορολογική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα με ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 • Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι κατηγορίες  έχουν ως εξής:

 • 1.Συνεργείο προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής χορτοκοπτικών – θαμνοκοπτικών – αλυσοπρίονων & λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων υδραυλικών – ηλεκτρολόγων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανταλλακτικών ποσού 2.657,00€.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών ποσού 1.300,00€.

 • 2.Μηχανουργείο.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.000,00€.

 • 3.Τυπογραφείο για την κατασκευή σφραγίδων & εντύπων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.390,00€.

 • 4.Απολυμάνσεις – απεντομώσεις – μυοκτονίες – πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.000,00€.

 • 5.Κατάστημα πώλησης & χάραξης κλειδιών – κλειδαριών – τύπωμα πινακίδων & σημάτων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 4.422,00€.

 • 6.Γραφείο ταχυμεταφορών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 850,00€.

 • 7.Εταιρία αποκομιδής, μεταφοράς και φόρτωσης λυμματολάσπης με κάδο χωρητικότητας 7-8 κυβικών από τον Β.Κ της επιχείρησης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 9.800,00€.

 • 8.Συνεργείο επισκευής μονάδων θέρμανσης ψύξης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 6.790,00€.

 • 9.Κατάστημα πώλησης εργαλείων συνεργείων αποχέτευσης –δομικών έργων – υδραυλικών & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 4.248,00€.

 • 10.Κατάστημα πώλησης εργαλείων συνεργειών οχημάτων – μηχανημάτων & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.717,00€.

 • 11.Κατάστημα πώλησης σιδερικών  & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 12.240,00€.

 • 12.Κατάστημα πώλησης οικοδομικής Ξυλείας και παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 5.000,00€.

 • 13. Κατάστημα πώλησης ειδών υγιεινής & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.821,00€.

 • 14.Κατάστημα πώλησης υλικών καθαριότητας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών με 24% ΦΠΑ ποσού 1.345,50€.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών με 6% ΦΠΑ ποσού 87,60€.

 • 15.Κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων(Κ.Τ.Ε.Ο.)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 2.285,00€.

 • 16.Κατασκευή και συντήρηση ανοξείδωτων κατασκευών στον Β.Κ. & στα φίλτρα πόσιμου νερού στην περιοχή Κιμμερίων και αεροδρομίου της επιχείρησης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 8.516,00€.

 • 17. Συνεργείο επισκευής περιελίξεων αντλιών μικρής ισχύος.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 2.920,00€.

 • 18. Κατάστημα πώλησης απολυμαντικού-αρωματικού φρεατίων και σχαρών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 2.900,00€.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ   Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση πατώντας εδώ.