Θέμα : Περίληψη Διακήρυξης.

Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη, το αργότερα μέχρι 9/2/2022,

και μετά να στείλετε το σχετικό φύλλο της εφημερίδας. Η δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με το

άρθρο 4 του Ν. 3548/20-3-2007,με την επιτρεπόμενη έκταση του υπό δημοσίευση κειμένου και

το επιτρεπόμενο μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του υποέργου 4 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ , Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και του υποέργου 5 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4» με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 186761 του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.785.167,00 Ευρώ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Υποέργο 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ , Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ:

· Δαπάνη Εργασιών 1.249.851,40€

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 224.973,25€

 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 221.223,70€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

 Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού. 53.951,65€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Υποέργο 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4:

 Δαπάνη Εργασιών 35.167,00€

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντα Φορέα (www.deyaxanthis.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω ν ορι ζεται η 10/03/2022 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00πμ .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/03/2022 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00πμ …

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό # 1.037.564,64 Ευρώ# ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό #246.132,12 Ευρώ# ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό #412.351,79 Ευρώ#(με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15% , χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (35.703,34€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 10/04/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

8. Φορε ας χρηματοδο τησης της παρου σας συ μβασης ει ναι το Υπουργει ο Εσωτερικω ν, Ειδικη Υπηρεσι α Διαχει ρισης και Εφαρμογη ς του Υπουργει ου Εσωτερικω ν (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιο τητας «Περιβα λλον». Η δαπα νη για την εν λο γω συ μβαση βαρυ νει την με Κ.Α. 15.02.00.0325.01 και Κ.Α 15.02.00.0325.02 σχετικη πι στωση του τακτικου πρου πολογισμου του οικονομικου ε τους 2022 του Φορε α

Για την παρου σα διαδικασι α ε χουν εκδοθει οι αποφα σεις με αρ. πρωτ. 710/03-02-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ009997126, ΑΔΑ 60ΗΡΟΡΥ71Ι7) και αρ. πρωτ. 714/03-02-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ009997139, ΑΔΑ ΨΒΘ9ΟΡΥ7-Γ3Τ)για την ανα ληψη υποχρε ωσης/ε γκριση δε σμευσης πι στωσης για το οικονομικο ε τος 2022 και ε λαβε α/α 292,293,294,295 καταχω ρησης στο μητρω ο δεσμευ σεων/Βιβλι ο εγκρι σεων & Εντολω ν Πληρωμη ς του Φορε α .Η παρου σα συ μβαση χρηματοδοτει ται απο Πιστω σεις του Προγρα μματος Δημοσι ων Επενδυ σεων .

Η συ μβαση περιλαμβα νεται στο υποε ργο Νο 4 και Νο 5 της Πρα ξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» η οποι α ε χει ενταχθει στο Επιχειρησιακο Προ γραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιο τητας «Περιβα λλον» με βα ση την Απο φαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 23871/2020 και ημερομηνι α 26-07/2021 (ΑΔΑ: ΨΖΓΒ46ΜΤΛ6-ΗΜΧ) της Ειδικη ς Υπηρεσι ας Διαχει ρισης και Εφαρμογη ς Υπουργει ου Εσωτερικω ν (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) και φε ρει τι τλο: υποε ργο 4 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ , Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και υποε ργο 5 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4»

Η παρου σα συ μβαση χρηματοδοτει ται με σω επενδυτικου δανει ου που χορηγει ται απο το Ταμει ο Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, συνομολογει ται με δανειακη συ μβαση μεταξυ της Δ.Ε.Υ.Α. Ξα νθης και του Ταμει ου Παρακαταθηκω ν και Δανει ων (απο φαση ε γκρισης υπ’ αριθμ. 3747/8/31-8-21 (ΑΔΑ: ΩΧΙ8469ΗΗ7-ΚΒ5) του Τ.Π.Δ.) και αποπληρω νεται απο πο ρους του Προγρα μματος Δημοσι ων Επενδυ σεων (ΠΔΕ) του Υπουργει ου Εσωτερικω ν

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό 15%, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης.

ΞΑΝΘΗ , 8 / 2 / 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το υλικό της διακήρυξης πατώντας εδώ.