ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Έλεγχος Διαρροών Ύδρευσης στα Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης – Καταμέτρηση Δεδομένων Κατανάλωσης στον Δήμο Ξάνθης»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Έλεγχος Διαρροών Ύδρευσης στα Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης – Καταμέτρηση Δεδομένων Κατανάλωσης στον Δήμο Ξάνθης»,

προϋπολογισμού 4.975.643,00 € χωρίς τον ΦΠΑ, 6.169.797,32 € με τον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Δ/νση: Τέρμα 4ης Οκτωβρίου

Ταχ.Κωδ.:671 00

Τηλ.: 2541100347/ Πανίδου Μαρία

E-mail: deyax@deyaxanthis.gr  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο τεχνικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης» και 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο «Έλεγχος Διαρροών Ύδρευσης στα Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης – Καταμέτρηση Δεδομένων Κατανάλωσης στον Δήμο Ξάνθης».

Το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (Παράρτημα 1) και των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράτημα 4), περιλαμβάνει:

  • σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους σε όλη την έκταση.
  • Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και πίεσης σε επιλεγμένα φρεάτια εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Ξάνθης, ώστε να καταγράφεται το σύνολο του διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.
  • Την εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης κατανάλωσης στις απολήξεις των γραμμών καταναλωτών στα εσωτερικά δίκτυα της πόλης της Ξάνθης.
  • Αφορά επίσης και τη διασφάλιση του αδιάλειπτου των επικοινωνιών με την δημιουργία ενός κατάλληλου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας και back up συστήματος επικοινωνίας GPRS.
  • Την αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης της πόλης της Ξάνθης, με σύγχρονες μεθόδους ανίχνευσης και την ψηφιοποίησή τους σε γεωβάση δεδομένων.
  • Την ανάπτυξη ενός υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας των οικισμών με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.
  • Την εγκατάσταση ενός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις των Σ.Μ.Δ. και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
  • Την κατάρτιση ενός συστήματος πληροφόρησης της Υπηρεσίας σε επίπεδο δεδομένων και εφαρμογών (εφαρμογές πεδίου και επικοινωνίας Υπηρεσίας / πολιτών).

6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 24 μήνες

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση κριτήρια αξιολόγησης τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

ΚΡΙΤΗΡΙΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Κ1Συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές65%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                       65%
ΟΜΑΔΑ Β
Κ2Εκπαίδευση Προσωπικού3%
Κ3Παρεχόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας15%
Κ4Παρεχόμενες υπηρεσίες Συντήρησης / Υποστήριξης10%
Κ5Χρόνος Παράδοσης7%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                                          35%
 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                           100%

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι 10/03/2022. Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 13/04/2022 και η ώρα λήξης 13:00 μ.μ.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15.02.00.0325.04, 54,00.15.0023 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022-2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (απόφαση έγκρισης υπ’ αριθμ. 3747/8/31-8-21 (ΑΔΑ: ΩΧΙ8469ΗΗ7-ΚΒ5) του Τ.Π.Δ.) και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

14. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.)

15. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/03/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό δημοσίευσης 2022-031525.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 155358

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): http:// www.deyaxanthis.gr /, στην διαδρομή Διακηρύξεις , στις 04/03/2022.

16. Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (99.512,86 €).

17. Άλλες πληροφορίες από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

Καμαρίδης Ιπποκράτης

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη πατώντας εδώ.