ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2022-2023»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 126.654,69 € χωρίς τον ΦΠΑ, 157.051,82 € με τον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτον Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτον φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Είδος αναθέτον φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Δ/νση: Τέρμα 4ης Οκτωβρίου

Ταχ.Κωδ.:671 00

Τηλ.: 2541100347/ Πανίδου Μαρία

E-mail: deyax@deyaxanthis.gr  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο τεχνικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV: 31610000-5 – ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα, 50116000-1- υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων, 34330000-9- ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα, 50114000-7 – υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκίνητων, 34300000-0 – μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους, 50112000-3 – υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 34350000-5 – ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσης, 50116500-6 – υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών και 31440000-2 – μπαταρίες

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της Αναλυτικής Περιγραφής Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (Παράρτημα 1) και των Τεχνικών Προδιαγραφών.

6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 12 μήνες

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 09/08/2022 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι 21/07/2022. Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 05/08/2022 και η ώρα λήξης 11:00 π.μ.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. και θα βαρύνει τους Κ.Α. : 62.07.03.0000, 62.07.03.0001, 62.07.03.0002 και 54.00.62.0023.

14. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.)

15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 100178

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http:// www.deyaxanthis.gr /, στην διαδρομή Διακηρύξεις , στις 20/07/2022

16. Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος ανά τμήμα ανέρχεται :

για το παράρτημα Α στο ποσό των 160,44 ευρώ (εκατόν εξήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών),

για το παράρτημα Β στο ποσό των 511,21 ευρώ (πεντακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι ενός λεπτού),

για το παράρτημα Γ στο ποσό των 202,30 ευρώ (διακοσίων δυο ευρώ και τριάντα λεπτών),

για το παράρτημα Δ στο ποσό των 487,41 ευρώ (τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών),

για το παράρτημα Ε στο ποσό των 535,60 ευρώ (πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών),

για το παράρτημα Ζ στο ποσό των 87,48 ευρώ (ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών),

για το παράρτημα Η στο ποσό των 149,66 ευρώ (εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών),

για το παράρτημα Θ στο ποσό των 249,98 ευρώ (διακόσιων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών),

για το παράρτημα Ι στο ποσό των 68,86 ευρώ (εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών) και

για το παράρτημα Κ στο ποσό των 80,16 ευρώ (ογδόντα ευρώ και δέκα έξι λεπτών).

17. Άλλες πληροφορίες από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

Καμαρίδης Ιπποκράτης

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.