Το παρόν έργο αφορά στην αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε σημεία των οδών της πόλης Ξάνθης τα οποία προέρχονται από εκσκαφές οδοστρωμάτων για την επισκευή σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και από μικρές επεκτάσεις δικτύων.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου θα επισκευάσει τον ασφαλτικό τάπητα σε πάχος 1 στρώσης των 5 εκ. και εφόσον απαιτείται θα καθαρίζει και θα επιχώνει πριν τα ορύγματα με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου με ανάλογη συμπύκνωση.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των # 10.000,00€# πλέον ΦΠΑ.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το υλικό της πρόσκλησης εδώ.