Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2021-2022», προϋπολογισμού 46.060,00 ευρώ (πλέον  του Φ.Π.Α.).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την 29/06/2021 Τρίτη και ώρα 10,30’ μέχρι 11,00’ στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην 4ης Οκτωβρίου τέρμα .

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με  την εμπορία  συναφών ειδών  , γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της προμήθειας μέχρι 25/06/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00’  από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Τέρμα 4ης Οκτωβρίου .

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2541100350 και 2541100347.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας εδώ.