1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για
την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 1.293.335,06
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:


A) ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΔΡ-ΗΜ με προϋπολογισμό 1.025.997,85 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα)
Β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 217.593,56€ (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα)
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 49.743,66€ . σύμφωνα με το άρθρο
153 του ν. 4412/2016.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα : www.deyaxanthis.gr.


3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος.


4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
28/05/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα .10:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/06/2020.,
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα . 10:00.


5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
του εδ. α, παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.


6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.025.997,85.
Ευρώ( με απρόβλεπτα 15% και ΓΕ & ΟΕ 18%) και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 217.593,56.
Ευρώ( με απρόβλεπτα 15% και ΓΕ & ΟΕ 18%) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.872,00
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.


8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠ “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”
(ΣΑ 2019ΕΠ03110039)


9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους έως 15%.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης.


ΞΑΝΘΗ , 7 / 5 / 2020


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη διακύρηξης  εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την διακύρηξη δημοπρασίας εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά αρχεία εδώ