Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με την επιχείρησή μας, για τις ανάγκες που θα προκύψουν για το έτος 2021.

Οι κατηγορίες  έχουν ως εξής:

 • 1.Συνεργείο προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής χορτοκοπτικών – θαμνοκοπτικών – αλυσοπρίονων & λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων υδραυλικών – ηλεκτρολόγων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών ποσού 3.957,00€.

 • 2.Μηχανουργείο.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.000,00€.

 • 3.Κατάστημα πώλησης πυροσβεστικών ειδών και αναγομώσεις πυροσβεστήρων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.500,00€.

 • 4.Τυπογραφείο για την κατασκευή σφραγίδων & εντύπων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.500,00€.

 • 5.Απολυμάνσεις – απεντομώσεις – μυοκτονίες – πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.000,00€.

 • 6.Κατάστημα πώλησης & χάραξης κλειδιών – κλειδαριών – τύπωμα πινακίδων & σημάτων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 4.422,00€.

 • 7.Γραφείο ταχυμεταφορών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 1.000,00€.

 • 8.Εταιρία αποκομιδής, μεταφοράς και φόρτωσης λυμματολάσπης με κάδο χωρητικότητας 7-8 κυβικών από τον Β.Κ της επιχείρησης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 9.800,00€.

 • 9.Συνεργείο επισκευής μονάδων θέρμανσης ψύξης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 4.060,00€.

 • 10.Κατάστημα πώλησης εργαλείων συνεργείων αποχέτευσης –δομικών έργων – υδραυλικών & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 4.028,00€.

 • 11.Κατάστημα πώλησης εργαλείων συνεργειών οχημάτων – μηχανημάτων & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.880,00€.

 • 12.Κατάστημα πώλησης σιδερικών  & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 12.240,00€.

 • 13.Κατάστημα πώλησης οικοδομικής Ξυλείας και παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 5.000,00€.

 • 14. Κατάστημα πώλησης ειδών υγιεινής & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 3.728,00€.

 • 15. Κατάστημα πώλησης τζαμιών – κρυστάλλων & παρεμφερών ειδών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 1.000,00€.

 • 16.Κατάστημα πώλησης υλικών καθαριότητας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 2.920,00€.

 • 17.Κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων(Κ.Τ.Ε.Ο.)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 2.429,00€.

 • 18.Κατασκευή και συντήρηση ανοξείδωτων κατασκευών στον Β.Κ. & στα φίλτρα πόσιμου νερού στην περιοχή Κιμμερίων και αεροδρομίου της επιχείρησης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 8.516,00€.

 • 19. Συνεργείο επισκευής περιελίξεων αντλιών μικρής ισχύος.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 2.040,00€.

 • 20. Πλυντήριο καθαρισμού μηχανημάτων έργων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 1.940,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς σε διάστημα  (10) ήμερων από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης σε μια τοπική εφημερίδα και την ανάρτησής της στα προγράμματα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, αφού προηγουμένως θα έχουν επικοινωνήσει με την υπεύθυνη του γραφείου προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης κ. Πανίδου Μαρία προκειμένου να παραλάβουν την αντίστοιχη οικονομική προσφορά και να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ     

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση πατώντας εδώ.