Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων έτους 2020-2021».
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Υγρών καυσίμων έτους 2020-2021».Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται κάθε υλικό, που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη εδώ