Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια «Υλικών ύδρευσης αποχέτευσης και υδρομέτρων έτους 2022-2023».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Υλικών ύδρευσης αποχέτευσης και υδρομέτρων έτους 2022-2023».Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται κάθε υλικό, που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 01/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά στις 07/10/2021 ημέρα Πέμπτη μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Αναθέτοντος Φορέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου , ανέρχεται στο ποσό των 187.320,60€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.(ήτοι καθαρή αξία 151.065,00€ πλέον Φ.Π.Α.36.255,60€) και των νόμιμων κρατήσεων. Η έναρξη της προμήθειας συμπίπτει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και η λήξη της προμήθειας συμπίπτει με την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. και με χρονική διάρκεια υλοποίησης ένα έτος.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και εφόσον δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους.

Η κάθε πρόσφορα συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού από την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμημένης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. του κάθε τμήματος που θα υποβληθεί προσφορά και η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016.

Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης γίνεται από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικά στοιχειά και διευκρινίσεις μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.

Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. και του επιμελητηρίου της Ξάνθης , στον ελληνικό τύπο , στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ,στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Καμαρίδης Ιπποκράτης

Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας εδώ.