Τίτλος έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών σταθμών ελέγχου για το σύγχρονο έλεγχο του εξωτερικού υδραγωγείου, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο Δήμο Ξάνθης – Επέκταση υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού.»

Η προτεινόμενη Πράξη περιγράφει ένα σύστημα αυτόματης διαχείρισης, ελέγχου διαρροών, ελέγχου ποιότητας και απολύμανσης του πόσιμου νερού, το οποίο θα εγκατασταθεί στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένης και της Δ.Ε. Σταυρούπολης, η οποία συνενώθηκε με το Δήμο Ξάνθη.

Το σύστημα θα αποτελεί την επέκταση του ήδη εγκατεστημένου και εν λειτουργία, προ ενδεκαετίας, συστήματος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισμού MOSCAD (Motorola SCADA). Το εγκατεστημένο σύστημα MOSCAD περιλαμβάνει ένα (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) και είκοσι (20) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ).

Η προτεινόμενη Πράξη αναβαθμίζει τη λειτουργία των υφιστάμενων ΤΣΕ, προσθέτοντας σε αυτούς περισσότερους ελέγχους και χειρισμούς, και ταυτόχρονα επεκτείνει το σύστημα με πενήντα έξι (56) νέους ΤΣΕ, οι οποίοι θα ελέγχουν τη λειτουργία 56 υφιστάμενων ΥΓ (υδρο-γεώτρηση), ΔΞ (δεξαμενή) και ΑΣ (αντλιοστάσιο) του εξωτερικού υδραγωγείου στο Δήμο. Οι 56 νέοι ΤΣΕ θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα, και θα επικοινωνούν, ανταλλάσοντας δεδομένα, χωρίς κανένα περιορισμό με τους υφιστάμενους ΤΣΕ και ΚΣΕ.

Οι νέοι ΤΣΕ θα χρησιμοποιούν το ίδιο ασύρματο δίκτυο με αυτό του υφιστάμενου συστήματος Τηλεελέγχου/ Τηλεχειρισμού (MOSCAD), του οποίου η άδεια λειτουργίας θα επεκταθεί για να τους συμπεριλάβει.

 Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης είναι:

  • Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων. Αστοχίες στο δίκτυο ύδρευσης, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην επέμβαση για τη θεραπεία τους, λόγω άγνοιας για την ύπαρξή τους, προξενούν σημαντικές απώλειες πόσιμου νερού και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με το συνεχή και σε πραγματικό χρόνο (real time) αυτόματο έλεγχο του υδραγωγείου, θα εντοπίζονται εν τη γενέσει τους οι οποιεσδήποτε αστοχίες, με αποτέλεσμα την άμεση ειδοποίηση, από το σύστημα, των αρμοδίων για την επέμβασή τους.
  • Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Εξοπλισμού. Λόγω της εγκατάστασης σύγχρονων εκκινητών αντλιών (soft starters) και το συνεχή, αυτόματο και σε πραγματικό χρόνο (real time) έλεγχο των διαρροών, αποφεύγεται πλήρως η άσκοπη λειτουργία του εξοπλισμού και περιορίζεται σημαντικά η φθορά του. Προστασία Υγείας. Το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του παρεχομένου προς την κατανάλωση πόσιμου νερού, δια μέσου συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο (real time) αυτοματοποιημένου ελέγχου του, στο αρχικό στάδιο της παραγωγής του.
  • Βελτιστοποίηση Κόστους Συντήρησης. Δεδομένης της γεωγραφικής έκτασης που καταλαμβάνει το εξωτερικό υδραγωγείο της ΔΕΥΑΞ, η γνώση των παραμέτρων της λειτουργίας σε κάθε σημείο του και η έγκαιρη γνώση του είδους των βλαβών και των αιτιών τους, θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης, αλλά και σε αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων.
  • Αποτελεσματικότερη Κάλυψη Υδρευτικών Αναγκών. Η καταγραφή και η συγκέντρωση, σε βάση δεδομένων, όλων των στοιχείων που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας του εξωτερικού υδραγωγείου, θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το μελλοντικό σχεδιασμό της επέκτασής του και την πιθανή αλλαγή της σημερινής λειτουργίας του, με κατεύθυνση τη βελτίωση της υδροδότησης των καταναλωτών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Αναβαθμισμένη Παροχή Υπηρεσιών. Διότι η αυτοματοποιημένη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της ΔΕΥΑΞ για τη λειτουργική κατάσταση του δικτύου, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση δράσεων, πριν εμφανισθεί το πρόβλημα στον καταναλωτή.

O προϋπολογισμός σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των # 1.447.132,00€# πλέον ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος του έργου είναι : «Ο.Τ.Ε.Α.Ε.».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.