Με το νέο σχεδιασμό και μελέτη το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού θα γίνει και κυκλοφορικό με σωστότερο σχεδιασμό λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής από νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, διατομής Ø125 και αντοχής 16 atm συνολικού μήκους 10.050,00 μέτρων.

Το νέο δίκτυο θα εξυπηρετεί όλη την περιοχή του οικισμού και θα ικανοποιεί τις μελλοντικές απαιτήσεις του εκτιμώμενου πληθυσμού για τα επόμενα 40 έτη. Η διάταξη του εσωτερικού δικτύου θα αποτελείται από επαρκή αριθμό μεγάλων και μικρότερων βρόγχων με βάνες ελέγχου για την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση και επισκευή , ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής δεξαμενής.

Παράλληλα θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία πυροσβεστικοί κρουνοί , αεροεξαγωγοί και βάνες εκκένωσης – καθαρισμού του δικτύου.

Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης είναι:

 Η αναμόρφωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μεθοδεύτηκε για τους εξής λόγους:

• Την ανανέωση του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού στις περιοχές που μελετούνται με πιο σύγχρονους και μεγαλύτερης διατομής και αντοχής πίεσης αγωγούς

• Την τοποθέτηση συσκευών ασφαλείας και ελέγχου του δικτύου στις δευτερεύουσες σωληνώσεις προς όφελος της καλής και αξιόπιστης λειτουργικότητάς τους

• Την προσαρμογή του συστήματος της διανομής του νερού στις καινούργιες υδροδοτήσεις

• Την ανανέωση του εσωτερικού δικτύου ώστε με σύγχρονες μεθόδους να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα που προέκυψαν από τα νέα οικοδομικά, πληθυσμιακά και κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν στον οικισμό Πετροχωρίου.

O προϋπολογισμός σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 462.631,42€ πλέον ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος του έργου είναι : «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.».