ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ»

1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρου ...