Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022», προϋπολογισμού 36.936,00ευρώ (πλέον  του Φ.Π.Α.).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την     05/11/2020 Πέμπτη και ώρα 10,30’ μέχρι 11,00’ στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην 4ης Οκτωβρίου τέρμα .

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με  την εμπορία  συναφών ειδών  , γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο γραφείο του τμήματος προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. οδός Τέρμα 4ης Οκτωβρίου τηλ.:2541100310 και 2541100347 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως 02/11/2020.

            Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.:2541100310 και 2541100347.

Ο Πρόεδρος

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη εδώ